“Ekologiýa medeniýeti we daşky
gurşawy goramak” žurnaly

Maglumat

“Ekologiýa medeniýeti we daşky gurşawy goramak” žurnaly Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 26-njy martynda çykaran № 12913 Kararyna laýyklykda döredildi. Žurnal 2013-nji ýyldan bäri çap edilip her ýylda 4 sany ýagny her çärýekde 1 sany çap edilýär. Žurnalda makalalar üç dilde ýagny türkmen, iňlis we rus dillerinde çap edilýär.

Žurnalyň esasy maksady Türkmenistanyň Prezidentiniň ekologiýa syýasatyny, Türkmenistanyň Prezidentiniň permanlaryny we kararlaryny, Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan kabul edilýän kanunçylyk namalaryny beýan edip, okyjylara düşündirmek arkaly, şeýle hem ýurdumyzyň daşky gurşawy goramak ulgamynda öňdebaryjy dünýä tejribeleriniň, ylmyň gazananlarynyň we innowasion tehnalogiýalaryň önümçilige ornaşdyrylyşy, öňdebaryjy hojalyklaryň iş tejribeleri barada, ýurdumyzda daşky gurşawy goramak we tokaýlaşdyrmak babatda alnyp barylýan işler barada, ýurdumyzyň gözel tebigatyny ösümlik hem-de haýwanat dünýäsini wasp edýän makalalary yzygiderli çap edip, Oba hojalyk ulgamyň ösmegine, tebigy baýlyklaryň rejeli peýdalanylmagyna ýardam bermekden ybaratdyr.

Žurnalyň redaksiýasynyň hukuk salgysy

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolynyň 15-nji jaýy.

eco.journal@online.tm

94-20-80

94-17-24

Redaktoryň orubasary

94-08-81

Jogapkär kätip

94-17-24

Faks